आजको प्रश्न !

हाम्रो समाजमा विवाह को आधार कस्तो हुनु ठीक हो ? लु आफ्नो बिचार दिनुहोस् त !(एक भन्दा बढी रोज्न पाउने )